Thông tin kinh phí hỗ trợ người dân Thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng dịch Covid-19
theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ

SỐ LIỆU TÍNH ĐẾN NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2020 (ĐỢT 1)
Số Đã Chi Trả
Tổng số
150.905
Kinh phí
155.085.850.000VNĐ
Người có công
14.236
Bảo trợ xã hội
28.383
Nghèo, cận nghèo
52.770
LĐ tạm hoãn HĐLĐ
791
Người lao động
53.575
Hộ kinh doanh
1.150
Tổng Số Được Duyệt
Tổng số
156.852
Kinh phí
161.674.050.000VNĐ
Người có công
14.236
Bảo trợ xã hội
28.383
Nghèo, cận nghèo
52.770
LĐ tạm hoãn HĐLĐ
1.026
Người lao động
59.222
Hộ kinh doanh
1.215