V/v cho ý kiến về dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố

Thời hạn: 19/08/2019 - 27/08/2019