V/v tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND TP về quy định đối tượng, mức quà tặng NCC với CM nhân kỷ niệm ngày TB-LS hàng năm

Thời hạn: 06/11/2019 - 15/11/2019