Góp ý dự thảo Đề án "Phát triển nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng"

việc xây dựng Đề án “Phát triển nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng” là cần thiết và cấp bách hiện nay; có Đề án với những mục tiêu và giải pháp thiết thực sẽ đem lại cho sự phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu phát triển các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn nói riêng, cho nền kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng nói chung bền vững từng bước hiện đại.

Thời hạn: 02/12/2019 - 10/12/2020