Lãnh đạo Sở LĐTBXH thành phố Đà Nẵng
A+ | A | A-
Ngày đăng: 27/02/2020
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP ĐÀ NẴNG
 
 
   I. LÃNH ĐẠO SỞ:
 
           Giám đốc: Phan Thị Thúy Linh
           Điện thoại cơ quan: 0236.3825948
           Điện thoại di động: 0905.192.465     
           Email: linhptt@danang.gov.vn
  
           Phó Giám đốc: Nguyễn Văn An
           Điện thoại cơ quan: 0236.3823409
           Điện thoại di động: 0913.443.062
           Email: annv@danang.gov.vn
 
           Phó Giám đốc: Thái Đình Hoàng
           Điện thoại cơ quan: 0236.3553525
           Điện thoại di động: 0914.099.872
           Email: hoangtd@danang.gov.vn

           Phó Giám đốc: Trần Công Nguyên
           Điện thoại cơ quan: 0236.3796019
           Điện thoại di động: 0905.537.609
           Email: nguyentc@danang.gov.vn

     Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở:


     1. Đ/c Phan Thị Thúy Linh – Giám đốc Sở

     a) Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác của Sở, các hoạt động đối nội, đối ngoại của Sở, các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở.

     b) Quan hệ phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng, các Sở, ban ngành và các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

     c) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Quy hoạch tổng thể ngành; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Công tác Tổ chức – Cán bộ; Công tác Tài chính; Công tác Thanh tra.

     d) Trực tiếp phối hợp quan hệ công tác với các đơn vị: Văn phòng Thành uỷ, Ban Tổ chức Thành uỷ, Ban Nội chính Thành uỷ; Văn phòng Quốc hội và HĐND TP; Văn phòng UBND TP, Sở Nội Vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng TP, Sở Tài Chính, Thanh Tra TP.

     đ) Phụ trách các Hội đồng, BCĐ của Sở

     - Hội đồng Thi đua khen thưởng của Sở;

     - Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng của Sở;

     - BCĐ thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở;

     Tham gia các Hội đồng, BCĐ của thành phố:

     - Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố;

     - Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng của thành phố;
 
     - BCĐ thực hành tiết kiệm chống lãng phí của thành phố;

     - Hội đồng xét duyệt, bố trí chung cư của thành phố;

     - Ban công tác Người cao tuổi TP;

     - Phó Ban Vì Sự tiến bộ của Phụ nữ thành phố.

     e) Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở; Phòng Kế hoạch-Tài chính và Thanh tra Sở.

     2. Đ/c Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc thường trực

     a) Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc thường trực, điều hoà, phối hợp các hoạt động chung của các Phó Giám đốc khi Giám đốc đi công tác;

     b) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, Việc làm và An toàn lao động; các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp; đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước; Khoa học và Công nghệ; Thông tin Truyền thông.

     c) Trực tiếp phối hợp quan hệ công tác với các đơn vị: Đảng uỷ Khối Các Cơ quan thành phố; Sở Tài Chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch – Đầu tư; Sở Khoa học và Công Nghệ; Bảo Hiểm xã hội TP; Liên đoàn Lao động TP (lĩnh vực quan hệ lao động); Chi nhánh phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; BQL Khu Công nghệ cao, BQL Khu công nghiệp và chế xuất; các ngân hàng, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố.

     d) Phụ trách Hội đồng, BCĐ của Sở

     - Hội đồng xét duyệt các sáng kiến, các công trình khoa học của Sở;

     - Ban biên tập Trang thông tin điện tử chuyên ngành của Sở;

     - BCĐ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Sở.

     Tham gia các Hội đồng, BCĐ của thành phố:

     - Hội đồng xét duyệt các sáng kiến, các công trình khoa học của thành phố;

     - BCĐ đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước của thành phố;

     - BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia của thành phố;

     - BCĐ Đề án phát triển Doanh nghiệp đến năm 2020 của thành phố;

     - Ban Đại diện HĐQT NHCSXH thành phố;

     - BCĐ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố;

     - BCĐ Nông thôn mới của thành phố;

     đ) Trực tiếp phụ trách: Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH; Phòng Việc làm - ATLĐ; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Trang thông tin điện tử chuyên ngành của Sở; Ứng dụng công nghệ thông tin; Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí; Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008;

     Theo dõi hoạt động chuyên môn của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận Sơn Trà và Hải Châu.

     e) Những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

     3. Đ/c Thái Đình Hoàng, Phó Giám đốc Sở

     a) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Người có công, Công tác Dân vận, Công tác thi đua khen thưởng và các đoàn thể của Sở.

     b) Trực tiếp phối hợp quan hệ công tác với các đơn vị: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và HĐND thành phố; Hội đồng Giám định Y khoa của TW và TP; Sở Tài Nguyên và Môi trường (lĩnh vực đất đai, nhà ở); Sở Xây dựng; Bộ Chỉ huy Quân sự TP (lĩnh vực chính sách NCC); Ban Thi Đua Khen thưởng TP; Cụm thi đua của các Sở, ngành.

     c) Tham gia và phụ trách các Hội đồng, BCĐ của thành phố

     - Hội đồng xét duyệt, bố trí chung cư thành phố;

     - Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của thành phố;

     - BCĐ Chương trình Tam nông theo QĐ 61/QĐ-TTg;

     - BCĐ Nhân quyền thành phố;

     - Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố;

     - BCĐ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố.

     d) Trực tiếp phụ trách: Phòng Người có công, Ban Nghĩa trang, Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng.

     Theo dõi hoạt động chuyên môn của phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận Thanh Khê, và Ngũ Hành Sơn.

     đ) Những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

     4. Đ/c Trần Công Nguyên, Phó Giám đốc Sở

     a) Phụ trách lĩnh vực: dạy nghề, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác Bình đẳng giới, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, Cơ quan văn hoá, Công tác Quân sự-Quốc phòng và công tác Phòng cháy chữa cháy.

     b) Trực tiếp phối hợp quan hệ công tác với các đơn vị: Sở Giáo dục – Đào tạo; Sở Y tế (lĩnh vực Dân số - KHHGĐ); Sở Tài Nguyên và Môi trường (lĩnh vực Xanh-Sạch-Đẹp); Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch (lĩnh vực Xây dựng Phong trào TDĐKXDĐSVH); Sở Cảnh sát PCCC TP; Bộ Chỉ huy Quân sự TP (lĩnh vực quân sự, quốc phòng); Liên Đoàn Lao động TP (lĩnh vực xây dựng cơ quan văn hóa); Hội Nông Dân TP; Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em; Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ em mồ côi, Hội Liên hiệp phụ nữ TP và các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố.

     c) Phụ trách các Hội đồng, BCĐ của Sở

     - Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Sở;

     - BCĐ Phòng Cháy chữa cháy của Sở.

       Tham gia và phụ trách các Hội đồng, BCĐ của thành phố:

     - BCĐ đổi mới giáo dục và đào tạo thành phố;

     - BCĐ Xã hội hóa thành phố;

     - BCĐ Phòng Cháy chữa cháy của thành phố;

     - BCĐ ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng;

     - Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố.

     d) Trực tiếp phụ trách: Phòng Dạy nghề, Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Trường Cao Đẳng Nghề, Trung tâm Dạy nghề Liên Chiểu, Trung tâm Dạy nghề Hoà Vang, Trung tâm Dịch vụ Công tác xã hội; Trung tâm Hoa Mai.

     Theo dõi hoạt động chuyên môn của phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Quận Liên Chiểu

     đ) Những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 
     II VĂN PHÒNG SỞ:       
 
           Chánh Văn phòng: Ngô Quang Hóa
           Điện thoại cơ quan: 0236.3827616
           Điện thoại di động: 0983.443.525
           Email: hoanq@danang.gov.vn
  
            Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Phương Trúc
            Điện thoại cơ quan: 0236.3822765
            Điện thoại di động: 0905.888.065
            Email: trucntp@danang.gov.vn 

            Phó Chánh Văn phòng: Hồ Ánh
            Điện thoại cơ quan: 0236.3550494
            Điện thoại di động: 0914.055.036
            Email: anhh5@danang.gov.vn
 
       III. LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI:

            Trưởng phòng: Hồ Thị Ánh Vân
           Điện thoại cơ quan: 0236.3822124
           Điện thoại di động: 0902.148.493
           Email: vanhta@danang.gov.vn

           
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Vinh
           Điện thoại cơ quan: 0236.3822124
           Điện thoại di động: 0905.032.234
           Email: vinhnt5@danang.gov.vn
 
 
       IV. VIỆC LÀM - AN TOÀN LAO ĐỘNG
 
            Trưởng phòng: Võ Văn Tiến
            Điện thoại cơ quan: 0236.3822022
            Điện thoại di động: 0905.200.025
            Email: 
tienvv1@danang.gov.vn

           
Phó Trưởng phòng: 
Trương Ngọc Hùng
            Điện thoại cơ quan: 0236.322022
            Điện thoại di động: 0905.471.347
            Email: hungnt2@danang.gov.vn

 
      V. PHÒNG DẠY NGHỀ:
  
         Trưởng phòng: Kiều Thị Thanh Trang
          Điện thoại cơ quan: 0236.3871819
            Điện thoại di động: 0978.773.392
           Email: trangktt2@danang.gov.vn
 
           Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Mai
           Điện thoại cơ quan: 0236.3871819
           Điện thoại di động: 0983.984.327        
            Email: maintt3@danang.gov.vn
 
 
      VI. PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG
 
           Trưởng phòng: Nguyễn Văn Châu
           Điện thoại cơ quan: 0236.3825949
           Điện thoại di động: 0905.267.981
           Email: chaunv@danang.gov.vn
 
           Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Oanh
           Điện thoại cơ quan: 0236.3825949
           Điện thoại di động: 0903.959.811
           Email: oanhpt2@danang.gov.vn

           
Phó Trưởng phòng: Thái Hạ Nhuần
           Điện thoại cơ quan: 0236.3825949
           Điện thoại di động: 0905.289.631
           Email: 
nhuanth@danang.gov.vn

 
 
     VII. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI:
 
           Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hương
           Điện thoại cơ quan: 0236.3550770
           Điện thoại di động: 0905.241.440
           Email: huongntt2@danang.gov.vn
   
            Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Phượng
           Điện thoại cơ quan: 0236.3550770
           Điện thoại di động: 01213648681
           Email: phuongntk@danang.gov.vn

           Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đăng Thanh
           Điện thoại cơ quan: 0236.3827407
           Điện thoại di động: 0905.235.572
           Email: thanhnd1@danang.gov.vn

      VIII. PHÒNG BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM:

           Trưởng phòng: Hà Thị Kim Ánh
            Điện thoại cơ quan: 0236.3827407
            Điện thoại di động: 0975.474.928
            Email: anhhtk@danang.gov.vn           

           Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hà

           Điện thoại cơ quan: 0236.3827407
           Điện thoại di động: 0935.389.809
           Email: hantt20@danang.gov.vn

           Phó Trưởng phòng: Trần Thị Diệu Hiền
          Điện thoại cơ quan: 0236.3827407
          Điện thoại di động: 0913.432.451
          Email:
 
hienttd@danang.gov.vn

 
 
       IX. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
 
           Trưởng phòng: Trần Văn Ba
           Điện thoại cơ quan: 0236.3871028
           Điện thoại di động: 0905.140.297
           Email: batv@danang.gov.vn
 
           Phó Trưởng phòng: Nguyễn Trọng
           Điện thoại cơ quan: 0236.3871028
           Điện thoại di động: 0905.262.306
           Email: trongn@danang.gov.vn

           Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Tố Uyên
           Điện thoại cơ quan: 0236.3871028
           Điện thoại di động: 0935.282.478

           Email: uyenntt@danang.gov.vn


               
       X. THANH TRA SỞ
 
            Chánh Thanh tra: Trần Thị Hồng Vân
           Điện thoại cơ quan: 0236.3827617
           Điện thoại di động: 0905.150.659 
           Email: 
vantth@danang.gov.vn
           
           Phó Chánh Thanh tra: Lâm Sanh
           Điện thoại cơ quan: 0236.827617
           Điện thoại di động: 0905.125.243
           Email: sanhl@danang.gov.vn

          Phó Chánh Thanh tra: Đinh Thị Ngọc Phượng
          Điện thoại cơ quan: 0236.3827.617
          Điện thoại di động: 0982.122.538
          Email: phuongdtn@danang.gov.vn


      XI. CHI CỤC PHÒNG CHỐNG TNXH

          Chi cục trưởng: Lê Minh Hùng
          Điện thoại cơ quan: 0236.3986655
          Điện thoại di động: 0905.312.999
          Email: hunglm@danang.gov.vn

          Chi cục phó: Phạm Thị Sen
          Điện thoại cơ quan: 0236.3986655
          Điện thoại di động: 0935.638.799
          Email: senpt@danang.gov.vn

          Chi cục phó: Ngô Văn Sang
          Điện thoại cơ quan: 0236.3986655
          Điện thoại di động: 0903.501.418
          Email: sangnv@danang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục