Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

Ngày đăng: 27/02/2020
Ngày 24/5/2019 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 09/TT-BLĐTBXH về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Cập nhật ngày: 13/06/2019


     Ngày 24/5/2019 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 09/TT-BLĐTBXH về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành.

     Theo đó, Thông tư nêu rõ danh mục các Văn bản Quy phạm pháp luật bãi bỏ toàn bộ theo từng lĩnh vực:

     - Giáo dục nghề nghiệp: bãi bỏ toàn bộ 43 Thông tư và 27 quyết định;

     - Việc làm: bãi bỏ toàn bộ 02 Thông tư;

     - An toàn – vệ sinh lao động: bãi bỏ toàn bộ 04 thông tư và 02 quyết định;

     - Quan hệ lao động – tiền lương: bãi bỏ toàn bộ 11 thông tư;

     - Phòng chống tệ nạn: bãi bỏ toàn bộ 03 thông tư;

     - Trẻ em: bãi bỏ toàn bộ 04 thông tư;

     - Thanh tra: bãi bỏ toàn bộ 01 thông tư;

     - Kế hoạch tài chính: bãi bỏ toàn bộ 02 quyết định.

     Phụ lục II ban hành kèm thông tư nêu rõ danh mục và nội dung bị bãi bỏ của các văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ một phần.

     Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2019./.

Văn phòng Sở

Tin cùng chuyên mục